TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam In

Đối với mỗi người con của dòng máu Lạc Hồng,lịch sử chính là chiếc chìa khoá để bản thân soi vào quá khứ,suy nghĩ hiện tại và hướng tới tương lai.Lịch sử Việt Nam hiện đại gắn với vai trò lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.Lịch sử Đảng cũng là một nội dung kiến thức được giảng dạy trong các trường đại học. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thiện kiến thức của mỗi sinh viên Việt Nam và đem lại lòng tin vào con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

Đảng kỳ

Bài mở đầu. Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

   I. Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
    II. Các phong trào yêu nuớc ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
    III. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương II. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

   I. Đảng lãnh đạo Phong trào cách mạng 1930-1935
    II. Đảng lãnh đạo Phong trào dân chủ (1936-1939)
    III. Đảng lãnh đạo Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)
    IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử

Chương III. Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp  và can thiệp Mỹ (1945 - 1954) 

   I. Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước (1945 -  1946)
    II. lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (1946 - 1950)
    III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của đảng, Đảng lãnh đạo đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)
    IV. Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử.

Chương IV. Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

    I. Đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới
    II. Thực hiện các kế hoạch nhà nước ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ và tay sai ở miền Nam (1954-1965)
    III. Nhân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975)
    IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa, kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước

Chương V. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và  bảo vệ Tổ quốc (1975-2006)

    I. Cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986)
    II. Thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1986 - 2006)

Chương VI. Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học

 
Nguồn : Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản  Việt Nam  - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: – & — :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép