TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

CÁC GIÁ TRỊ CAO ĐẸP CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ In

CÁC GIÁ TRỊ CAO ĐẸP CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Lê Văn Quang *

Đến ngày 22-12 năm nay, Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 60 tuổi. Trong thời gian lịch sử đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân; sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành, chiến thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây tạo nên các giá trị truyền thống cao đẹp. Trong bài viết này, xin đề cập đến những giá trị cơ bản nhất của Bộ đội Cụ Hồ - nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của bản chất Bộ đội Cụ Hồ suốt 60 năm qua. Đó là:

Trước hết, lòng trung thành vô hạn với dân tộc, kiên quyết chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đó cũng là một lời hứa danh dự của Người với dân tộc, với các anh hùng dân tộc - những người đã vượt qua biết bao gian nan thử thách, lập biết bao chiến công để xây dựng và bảo vệ lãnh thổ vẹn toàn của dân tộc. Nhờ vậy, dân tộc Việt Nam mới có nền gốc để vươn lên về mọi mặt trong thời hiện đại.

Từ khi ra đời đến nay, Quân đội ta luôn luôn thực hiện trọn vẹn chữ trung với nước, dù trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn thử thách. Đó là một phẩm chất cao quý của quân đội cách mạng, và cũng chỉ có các lực lượng vũ trang cách mạng mới có lòng trung thành vô hạn với lợi ích dân tộc. Ở mọi hoàn cảnh lịch sử, với các yêu cầu, nhiệm vụ của dân tộc trong bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta đã phát huy cao nhất lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, kiên định con đường phát triển mà dân tộc đã chọn. Ngay sau khi thành lập, Quân đội ta, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cùng dân tộc giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sau đó cùng dân tộc đưa hai cuộc kháng chiến thần thánh đến thắng lợi, làm cho nước nhà hoàn toàn thống nhất và tạo điều kiện để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó chứng minh rằng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta luôn luôn thấm nhuần sâu sắc các giá trị truyền thống của dân tộc, nhất là truyền thống đánh giặc giữ nước; giác ngộ sâu sắc lợi ích chân chính của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm cao cả của quân đội. Có thể nói, Quân đội ta từ dân tộc mà ra, hoà vào dân tộc, sát cánh cùng đại gia đình dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phẩm chất trung với nước, với dân tộc, cùng những đóng góp to lớn của quân đội vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của mối quan hệ máu thịt giữa dân tộc Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự hình thành, phát triển phẩm chất trung với nước, với dân tộc đã giúp cho Quân đội ta không chỉ mang bản chất giai cấp, bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn mang đậm tính dân tộc.

Thứ hai, luôn luôn thực hiện tự giác sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại

Theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản thì sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản đối với quân đội là một nguyên tắc cơ bản, bất di, bất dịch. Nhưng, nguyên tắc đó chỉ trở thành hiện thực khi được Đảng Cộng sản thực hiện nghiêm túc và được quân đội hết sức tự giác thực hiện. Đối với Đảng và Quân đội ta, nguyên tắc đó đã trở thành một truyền thống tốt đẹp. Trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta rất tự hào về quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Vì rằng, từ Đội Tự vệ Đỏ, Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đến Quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh ngày nay, Quân đội ta luôn luôn trung thành sắt son với Đảng, là công cụ vũ trang, là lực lượng chính trị rất tin cậy của Đảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Trong những hoàn cảnh khó khăn, toàn quân luôn luôn một ý chí ủng hộ và bảo vệ Đảng, thực hiện thắng lợi đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng, sẵn sàng chiến đấu cao để chặn đứng mọi âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng thù địch phá hoại Đảng và Nhà nước. Đó cũng là kết quả lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ đối với Quân đội trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng uỷ Quân sự Trung ương, đã thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của Quân đội. Trong đó, Đảng hết sức coi trọng công tác tư tưởng và công tác tổ chức trong toàn quân cũng như các cấp để tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Quân đội; đồng thời, hết sức chăm lo xây dựng tổ chức đảng và đơn vị các cấp để có sức chiến đấu cao, bảo đảm cho quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Sự tác động biện chứng của lãnh đạo và được lãnh đạo đã tạo thành truyền thống trung với Đảng, và giá trị truyền thống đó trở thành nhân tố cơ bản quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta.

Thứ ba, giữ vững truyền thống tốt đẹp: "hiếu với dân"

Để đáp lại sự sinh thành, nuôi dưỡng, đùm bọc, sự chăm lo về mọi mặt của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã làm hết mình vì nhân dân. Quan hệ tốt đẹp đó biểu hiện trước hết ở tinh thân vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân hy sinh. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi sự xâm lược là một chứng minh hùng hồn cho giá trị truyền thống đó. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội còn thường xuyên tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hết lòng giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hành động cùng ăn, cùng ở, cùng làm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã có tác dụng gắn bó Quân đội với nhân dân. Sự tham gia tích cực của quân đội vào nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, càng làm đẹp hơn, sâu sắc hơn truyền thống hiếu với dân.

Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ những người quân nhân cách mạng đã xử sự đúng với tư cách là con em của nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật dân vận, cho nên khi "xa dân nhớ, ở dân thương". Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - hình ảnh cụ thể, sống động và cao đẹp của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ quân đội, sẽ sống mãi và không bao giờ phai mờ trong con tim, khối óc của nhân dân.

Thứ tư, có tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Các phẩm chất như tình thương yêu đồng chí, đồng đội lúc thường cũng như lúc chiến đấu; quan hệ dân chủ, thân ái giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và quần chúng; sự chia ngọt, sẻ bùi và cùng chung gian nan hoạn nạn đã làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong các giai đoạn lịch sử khác nhau đoàn kết như keo sơn, đồng lòng chung sức xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Truyền thống đó là sự hội tụ, kết tinh của bản lĩnh chính trị và tính nhân văn cao đẹp của từng quân nhân, từng tập thể quân nhân và của Quân đội nói chung. Đó cũng chính là sức mạnh nội tại để Quân đội ta tạo ra các giá trị tinh thần khác trong mọi hoạt động của mình.

Mặc dù luôn được Đảng, Bác Hồ, Nhà nước và nhân dân chăm lo về mọi mặt, song không vì thế mà Quân đội ta giảm đi tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Trong mọi thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta luôn luôn thể hiện rõ tinh thần đó. Nhờ vậy, Quân đội ta đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang: trung với Đảng, hiếu với dân, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Giá trị truyền thống đó là cơ sở để quân đội ta được Đảng và nhân dân ta tôn vinh, anh em, bạn bè quốc tế tin yêu, mến phục.

Thứ năm, giữ gìn và phát triển các quan hệ tốt đẹp với nhân dân và quân đội các nước anh em, đặc biệt là các nước láng giềng, và đối xử nhân đạo với tù binh trong chiến tranh

Nhìn lại chặng đường 60 năm, chúng ta có quyền tự hào về tình nghĩa thủy chung của Quân đội ta với nhân dân, quân đội Lào, Cam-pu-chia, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Sau khi Liên Xô tan rã, chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta vẫn ghi nhớ công lao của nhân dân và quân đội các nước anh em. Bằng các hình thức tiếp xúc khác nhau, Quân đội ta đã và đang giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế tốt đẹp đó.

Đối xử nhân đạo với tù bình, hàng binh, đặc biệt là những sĩ quan, binh sĩ bị thương là một nét đẹp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta trong chiến tranh. Mục đích cao nhất của Quân đội ta là chiến đấu để chiến thắng và đem lại hoà bình. Bởi vậy, khi kẻ địch đã thua hàng thì Quân đội ta không bao giờ dồn đến bước đường cùng, mà luôn mở cho chúng một con đường sống, một cơ hội cứu vãn hoà bình, hữu nghị. Đó là một biểu hiện nhân đạo của chiến tranh chính nghĩa, của những người cộng sản và quân nhân cách mạng.

Tóm lại, suốt 60 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, trong đó có việc xây dựng, giữ gìn và phát triển các giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Các giá trị cao đẹp đó đã, đang và sẽ sống mãi trong lý trí và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cũng như của anh em, bạn bè quốc tế.


* GS, TS, Đại tá, Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự
 
Nguồn: http://203.162.0.19:8080/show_content.pl?topic=1&ID=2366 
 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép