TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ


Đếm lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

11 đến 19-2-1951 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương. In

Image

 

Đại hội được tiến hành tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Đến dự có 158 đại biểu chính thức và 53 dự khuyết, thay mặt cho trên 76 vạn Đảng viên. Tại Đại hội, sau lời khai mạc của ông Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản báo cáo Chính trị điểm lại quá trình hoạt động của Đảng từ khi thành lập, vạch rõ những nhiệm vụ trước mắt của Đảng nhằm đưa kháng chiến đến thắng lợi.

Đại hội được tiến hành tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Đến dự có 158 đại biểu chính thức và 53 dự khuyết, thay mặt cho trên 76 vạn Đảng viên. Tại Đại hội, sau lời khai mạc của ông Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản báo cáo Chính trị điểm lại quá trình hoạt động của Đảng từ khi thành lập, vạch rõ những nhiệm vụ trước mắt của Đảng nhằm đưa kháng chiến đến thắng lợi. Ông Trường Chinh trình bày bản luận cương “Hoaøn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân tiến tới CNXH”. Đại hội quyết định chia Đảng Cộng sản Đông Dương thành ba đảng ở cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Ở Việt Nam lấy tên là Đảng lao động Việt Nam và vạch ra hoạt động công khai nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cuộc kháng chiến mau chóng đến thắng lợi. Đại hội thông qua Tuyên ngôn, Chính cương và Điều lệ Đảng. Về đường lối kháng chiến, Đại hội khẳng định: Cuộc kháng chiến của ta là một cuộc chiến tranh nhân dân, đặc điểm của nó là toàn dân, toàn diện, trường kỳ và nhất định thắng lợi.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 91.

 

: : HÌNH ẢNH LỊCH SỬ

: : TÌM KIẾM

: : NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH


Đại học Quốc Gia TP.HCM
Thư Viện Trung Tâm
Nhà cung cấp dữ liệu


Sở văn hóa thông tin TP.HCM
Tổ Chức Cấp Phép


Bộ thông tin và truyền thông
Tổ Chức Cấp Phép