Help    Print  
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
( Ô chữ về đội TNTP HCM )
Chú ý :

  Bật CAPSLOCK khi nhập dữ liệu

(Nguồn: Trần Đình Ba, cử nhân khoa học về chuyên ngành lịch sử - batrandinh@gmail.com)