Help    Print  
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
( Ô chữ về Quốc hiệu dùng lâu nhất trong lịch sử nước ta, ra đời năm 10541 )

Chú ý:

   Bật CAPSLOCK khi nhập dữ liệu

(Nguồn: Trần Đình Ba, cử nhân khoa học về chuyên ngành lịch sử - batrandinh@gmail.com)