Help    Print  
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
( Ô chữ về nơi được xem là trường đại học đầu tiên của nước ta, được xây dựng năm 1076 thời Lý. )
Chú ý :

  Bật CAPSLOCK khi nhập dữ liệu

(Nguồn: Trần Đình Ba, cử nhân khoa học về chuyên ngành lịch sử - batrandinh@gmail.com)