Help    Print  
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
( Vị chúa đầu tiên trong 9 đời chúa Nguyễn, lập xứ Đàng Trong năm 1558. )
Chú ý :

  Bật CAPSLOCK khi nhập dữ liệu

(Nguồn: Trần Đình Ba, cử nhân khoa học về chuyên ngành lịch sử - batrandinh@gmail.com)