Help    Print  
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
( Vị vua thứ tư của nhà Lê, tác giả bộ luật Hồng Đức nổi tiếng )
Chú ý :

  Bật CAPSLOCK khi nhập dữ liệu

(Nguồn: Trần Đình Ba, cử nhân khoa học về chuyên ngành lịch sử - batrandinh@gmail.com)